fredag 25. april 2014

Trening - Bøker . Historisk setting.

Trening:

Langfredag ble det igjen tur opp på Skorpefjellet.  Vi var hele 59 stykker som var der oppe samtidig og fikk utlevert hver vår  gule  T-skjorte type Small  med teksten "Skorpefjellet opp 2014". Et veldig fint tiltak.  
Vi må ha forbrent mange kalorier hver for alle smatt rett i sin utleverte Small T-skjorte. Jeg lurer på om min ikke til og med hadde litt slark. :)


I går gikk Ingeleiv, Hilde og jeg en ca times tur rundt i Luraområdet, blant annet langs Gandsfjorden. Fin trim , men i dag har jeg vondt i hælen!  Bøker:

To nye bøker:
Den første boka er et kompendium fra en  serie konferanser høsten 1999 arrangert av en organisasjon av spanske historikere som  het "Foreningen Marxistiske undersøkelser". 

I tillegg til "redaktør" av skriftet  er det seks forskjellige historikere som har bidratt med  hver sitt innlegg om "El Camino" og samfunnets gjensidige påvirkning.
Dette ser interessant ut og jeg vil komme tilbake til temaet seinere, enten som eget innlegg eller bakt inn i en annen sammenheng.


Den andre boka er rett og slett en historie om Vikingene og om deres,skal vi si, kontakt med Spania. 
Dette er også et viktig tema i vår sammenheng og jeg vil komme tilbake også til dette..


Historisk setting:

Jeg har i et tidligere innlegg kommet inn på den historiske settingen ved gjenoppdagelsen 
av Santiagos grav, om starten på pilegrimsvandringen og hvilke påvirkninger den hadde for, ikke minst kongen av Asturias og hans kamp mot maurerne.

Etter hver som en leser om historien på 800-1000 tallet,  ser en at de politisk sett er en ganske urolig og spent periode med mange aktører. I sør som kjent Maurerne som stort sett , riktignok med vekslende kraft hadde kontroll over mesteparten av Spania. Nord for Pyrineene hadde vi Karl den stores franker-rike, Den godeste Karl var også Romersk keiser. Riket hans ble delt opp etter hans død og ble da en del svakere.

Rett sør før Pyrineene dukket det opp flere "kristne" kongedømmer. Først hadde vil Asturias som vi har nevnt før. Dette ble til Kgdm León i denne perioden. Deretter Kgdm Pamplona som litt seinere ble Kgdm Navarra, seinere kom også  Aragón.  

Disse rikene var stort sett føydalistiske, dvs at kongen disponerte "all" jord og land og delte den i sin tur ut til adelsmenn (len) i bytte mot å stille lojalt opp med krigsmenn, mest hestefolk når kongen hadde brukt for dem..
Det betød at det dukket også opp diverse hertugdømmer mm underlagt kongedømmene, men ofte med utstrakt selvstendighet.

De fleste bønder måtte.derimot gi opp sin frie stilling og overlate jorda til en lensherre/kongen i bytte mot beskyttelse i disse turbulente tider. De ble som regel livegne.

Det var stadig trefninger og slag fram og tilbake, spesielt mellom maurerne og de kristne kongerikene.
Om ikke det var nok, så kom vikingene.....
lørdag 19. april 2014

Trening og Hvorfor denne interessen for "El Camino".

Trening:

I går ble det en ny tur til Skorpefjellet. Denne gang var det veldig sørpete og noen steder glatt etter all regnet vi hadde dagen før. Men jeg kom meg helskinna både opp og ned. Det tok vel nesten 1,5 time.
Brukte de gamle hiking-skoene mine.
 Hvorfor denne interessen for "El Camino"  


Jeg prøver igjen; det blir langt, det blir noe kronglete,noen ganger skriker kanskje leseren etter presiseringer og definisjoner, men kommer du igjennom så får du nok en bedre forståelse på hvorfor denne interessen. Jeg gjorde iallefall det!  :)

Så:
Derfor må jeg først brette ut noe av meg selv. Materialisme er vel det som har preget mine tanker og mitt syn på "tilværelsen". Det betyr at de forklaringsmodeller jeg har søkt må ha vært basert på "virkeligheten". De må kunne erfares, ses, observeres, høres eller ha en logisk sammenheng. Altså har det ikke vært plass til de hinsidige, de overnaturlige, de  fantasifulle, de magiske verdener.

Når det gjelder historie og samfunns så fører denne "materialismen" til en oppfattelse av at når alt kommer til alt så dreier det seg om "kampen om knappe goder/resurser", hvem som skal ha kontroll over disse. Noen vil kalle dette "Klassekamp".  De materielle forutsetningen er nok de viktigste for et samfunns utvikling, selv om jeg ikke vil gå så langt som Jared Diamond i «Våpen, pest & stål»  der han nærmest sier at disse forutsetningene betinger en viss utvikling av et samfunn.  En materialistisk historieoppfatning vil først fokusere på kampen  om og kontroll over "de knappe ressurser", om hvordan de blir fordelt, om hvordan rikdom og makt oppstår og -som oftest - samles på få hender. Det er kampen om disse "knappe ressurser som er den  primære årsak til nesten alle kriger på denne planeten, uansett hva historiebøkene har kalt dem. Resten av disse årsakene er sekundære, men de har viktige med hensyn til oppslutning fra "folkets" side.

Altså de viktigste forklaringene på hvorfor et samfunn er slik som det er, på hvorfor og hvordan det har utviklet seg diakront fra en tilstand til en annen er materialistiske prosesser. Det er kamp om makt og ressurser. Disse kaller vi ofte "knappe " for ellers var det jo ikke så mye å sloss om. Jeg må her tilføye at denne kampen også innbefatter kampen om produksjonsmidlene, deriblant den viktigste av disse, nemlig kampen om vår egen arbeidskraft. Hvem skal kontrollere eller "eie" denne.  I vår sosialdemokratiske verden er denne redusert til spørsmålet om hvor mye skal jeg sitte igjen med av det min arbeidskraft produserer og hvor mye skal det bli til eieren av denne.

Javel, men det finnes jo så mange andre aspekter ved et samfunn enn bare økonomi,makt og kamp om disse ressursene. Vi kan nevne kultur, filosofi. religion, politikk, tradisjon mm . Innenfor kulturbegrepet finner vi alt som vi mennesker driver med, men som ikke direkte er med i "produksjon". 

Disse kan vi etter et materialistisk syn se på som moduler i en samfunnsprosess som bare har en "verdi" dersom de bidrar til å støtte" makthaverne", både de politiske og økonomiske, til å tilsløre tingenes tilstand og la "folket" befinne seg i en tilstand av tilfredshet med slik tingene er. Romernes "brød og sirkus til folket" er
en slik påvirkning. Eller på den annen side lage en motkultur og støtte kampen for å bekjempe sittende makthavere og samfunnsstruktur for å gjøre samfunnet til bedre å leve i for, la oss bruke ordet "folket".

I sitt dikt  "La poesia es un arma cargada de futuro" - "Poesien er et våpen , ladet med framtid  fra "Cantos Iberos" - 1955 skrev Gabriel Celaya :

"Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales". 

Jeg forbanner den poesi som er unnfanget som en kulturell luksus av de nøytrale.  

Klare ord:: Poesien, kunsten, kulturen skal være til for kampen for et bedre samfunn. 

Dette har stått sentralt i mitt tankegods. Det som har vært mest interessant for meg ikke minst litteratur og musikk, er hvis de inneholder tekster og problemstillinger som går på akkurat det med kampen om disse ressursene, kampen for en bedre tilværelse for folk flest.

Vi forlater den historiske materialismen foreløpig med å si at den fremdeles utgjør en viktig del av mitt verdensbilde.

Stopp der, vil noen si, kampen for å redde miljøet må jo overskygge alt annet. Det er jo den viktigste politiske og samfunnsmessige oppgaven vi har foran oss. Men vi må passe godt på at noen ikke stikker av med «beinet», mens «alle» er kallet til pumpene.   Med andre ord at ingen beriker seg på det alle oss andre har ytet og ofret i kampen for miløet. Vi må passe på at skjevhetene vi har i dag ikke blir større, helst burde de bli mindre.

Historie er et av mine fagfelt, Sosialantropologi et annet, selv om jeg aldri har jobbet profesjonelt med noen av disse fagene. Men antropologien har også gitt meg sine metoder og vinklinger på hvordan en skal se et samfunn på.  

Jeg leste under den berømte sosialantropologen Fredrik Barth i Bergen og hans "Models" har nok påvirket meg og jeg er nok sterkt påvirket av disse, selv om teoriene har vært gjenstand for diskusjon og revisjon i ettertid, slik som de aller fleste teoriene blir. 

Barth bringer beslutningsprosessen ned til aktøren, ofte en enkeltperson men også en gruppe, som hver for seg prøve å "maksimere" goder i en setting av muligheter og begrensinger. Kultur, moral, religion, økonomi, slektskap mm spiller en viktig rolle, men det er aktøren som tar valget ut fra vurderinger av alle disse faktorene. Mao, han kan vurdere om han f.eks skal bryte en regel for å oppnå en fordel (maksimering)  eller la være. De som bryter barrierer kan oppnå stor gevinst, men risikerer også samfunnets sanksjoner. Det er mange forhold som spiller inn i beslutningstagningen og hensynet til dine medmennesker er en av dem, selv om  solidaritet og klassekamp står nok ikke står så sentralt hos Barth. 

Antropologien er i høyeste opptatt av kultur, religion, slektskap, økonomi, politikk, makt mm og prøve å analysere og sammenligne forskjellige samfunn for å finne ut hvorfor det er slik det er. En viktig metode er "deltakende observasjon" dvs at antropologen er med og fortrinnsvis blir akseptert som en slags medlem at det samfunnet han skal studere. Dette for at den informasjon han innhenter skal være så nær opp til virkeligheten som mulig.

Jeg er altså i den heldige situasjon å ha to innfallsvinkler, den historiske og den antropologiske og kan derfor forsøke å bruke begge disse sammen for å få en bedre forståelse.

Det historiske perspektiv vil være å se på hvordan «Vandringen» oppsto, hvordan den utviklet seg og hvilken betydning den hadde og har for samfunnet rundt og omvendt.

Et sosialantropologisk perspektiv vil være å se på hvordan hver aktør med sin bakgrunn bidrar til å vedlikeholde tradisjonen ved sitt valg om å gå og sin deltakelse i selve vandringen eller i miljøet rundt. Her gjelder også alle de som vandreren kommer i kontakt med.

Ok, med bakgrunn i disse fagene så er jeg interessert i samfunnsprosesser både på makro og mikroplan. 
Mitt håp er kunne skjønne mer av de forskjellige aspektene ved  "El Camino" ved både å se på den historiske betydning og utvikling samt å se på selve Vandringen som er mikrosamfunn i seg selv. Om det går får tiden vise.Vel,
Nå er det vel også slik at et menneske sine tanker ikke bare trenger salt, det de trenger også sukker. Altså trenger vi ikke bare det praktiske, det rasjonelle, det logiske. Vi trenger også «underholdning», vi trenger å nyte eller skape noe som ikke er til for å «maksimere goder», tjene penger eller overleve.  Kall det gjerne poesi, litteratur, musikk, fotball, kunst, arkitektur, film, sjakk, poker (med eller uten hjelm) og alt det vi kan putte inn i begrepet «kultur»
I større eller mindre grad kaster vi oss over slike sysler. Jeg skal vokte meg vel for å gå inn på Psykologiens område, og snakke om sublimering og kompensering og sånt, men bare konstatere at vi mennesker i større eller mindre grad trenger å avlaste tankene våre med det jeg vil kalle «underholdning»

For min del har det vært musikk, litteratur, sjakk, litt bridge og å se på sport, kule ned på på hytta. I tillegg til å gå, jogge, vandre både langs veier og i fjellet. Det siste er ofte like mye ei mental som ei fysisk greie.

Det er ikke fritt for at valget av litteratur og musikk, film og sånt ofte er i tråd med det ståsted jeg har på den «materielle» sida. Det er nok mest fengende når denne underholdningen tar opp problemstillinger som opptar meg ellers. På denne måte er  jo f.eks Jan Guillou og Stieg Larsson interessante. Både innen film, roman, poesi, musikk mm finnes det mange passer inn i mitt ståsted, sosialkulturelt og politisk.

En skal vokte seg vel for å legge på seg en slik kulturell tvangstrøye. Selv om kulturen er et viktig «våpen» i den kampen som stadig foregår om de «knappe» ressurser, så må en ikke begrense sin egen horisont til bare denne «praktiske» siden av kulturen.  Da vil en utelukke seg selv fra mye bra som fins på den kulturelle siden.

Jeg er ganske nysgjerrig av meg og liker å sope inn informasjon fra mange kanter, sammenhengende eller usammenhengende, i heile stykker eller bare i brokker. Jeg har jo en såpass solid plattform for egne tanker og standpunkt at det ikke skader å gå over grensen og hente inn informasjon og kanskje inspirasjon fra ukjente verdener. Her betyr «verdener» både de fysiske og de metafysiske. 

Så derfor kan jeg på mine eldre dager kanskje smugkikke litt på temaer som jeg overhode ikke har vært opptatt av  tidligere. Det kan være myter, fabler, legender, det mystiske, det overnaturlige og…det religiøse.

I spanskspråklig litteratur, og da spesielt den spanskamerikanske har den magiske realismen (El realismo mágico) stått veldig sterkt. Vi kjenner vel de fleste   til «Cien años de soledad» (hundre års ensomhet) av Gabriel García Márquez.»
(Rart forresten at dette egentlig blei skrevet dagen før han døde. Trekker ingen konklusjoner av dette, antyder ingenting, men….)

Altså ,å lese om en verden der det naturlige og det overnaturlige blandes sammen på en slik måte at det overnaturlige blir like «normalt» som det naturlige er ikke ukjent for meg, men noe av meg vil kanskje ha meir .

Før jeg prøver å samle alle trådene her og snurpe dem sammen til en konklusjon så må jeg snakke litt om min fasinasjon for Spania og det spanske. Det må ha oppstått sånn i femtenårsalderen da jeg kjøpte meg et brevkurs i spansk. Det blei så som så med det kurset, men et var i alle fall en begynnelse og en sydentur noen år etterpå forsterket vel interessen. Det var i tykkeste Costa et-eller-annet og i et usunt politisk akvarium som het Franko-Spania. Jeg fikk vel mine hint om at dette ikke var heilt politisk korrekt, men sto på mitt og tok spansk på UiB i  tillegg til som før nevnt historie og sosialantropologi.

Min interesse or spansk gjelder også historie, kultur, musikk mm. En liten kuriositet der er at jeg også liker Keltisk musikk svært godt, både i sin opprinnelige form og i en meir opprocka stil. Kelterne bebodde i sin tid i store deler av Nordvestspania. Språket er borte og mye annet, men vi finner bla. igjen rester og rekonstruksjoner av deres runde hus i Galicia hvor Santiago de Compostela ligger. Ikke minst finner vi igjen musikken deres. Skikkelig keltisk musikk, noen ganger med sekkepiper og greier. En meir rocka versjon av denne musikken finner vi blant annet hos «Celtas Cortos».

Spania er et fjelland der mangel på vann kan virke påfallende mange steder, blant annet i «La Meseta» høysletta der Madrid ligger, men det er et varierende og ofte vakkert og fascinerende landskap. Nord i Spania der det når vi skal gå er opptil 8 dager med regn i en måned, forventer vi at det er ganske frodig.

Landskapene vi skal vandre gjennom produserer kulinariske og bakanale produkter som både er svært velsmakende og kjent. Jeg vil bare nevne La Rioja, området rundt Logroño som vi går gjennom sånn midt i vandringen. For mange betyr det kun en ting: vin,- god vin!

Jeg vil her også tilføye at jeg helt siden jeg før jeg begynte på skolen har hatt en interesse for geografi, spesielt kartgeografi. Jeg har alltid likt å kikke meg rundt om i verden, men det å ha vært i mest mulig land er ikke noe poeng i seg selv. Selv om denne utferdstrangen er blitt redusert med årene, så dukker den opp i ny og né.

For noen tiår siden gikk vi nesten hver helg en arrangert turmarsj på 10 eller 20 km. Noen ganger 30km og i sjeldnere tilfelle 100 km! (på 24 timer). Vi er fremdeles glad i å gå, men de fleste tilfellene vi går sammen er ute i bushen; i skogen, heia eller fjellet. Men ut å gå, det vil vi!

Nå Har jeg åpnet de fleste dørene i sjelslivet mitt, unntaket må være noen få der mine mørke tanker og –ismer/fobier ligger gjemt. De er ikke relevante for denne fremstillingen ei heller er de spesielt plagsomme eller farlige.

I denne lange beskrivelsen har vi vært gjennom følgende aspekter av det jeg er opptatt av og interessert i og i det jeg gjerne vil vite mer om. Her kommer de i en noenlunde tilfeldig rekkefølge:

Det historiske
Det sosialantropologiske
Det spanske
Det mytiske
Det kulturelle
Det religiøse
Det fysiske (selve vandringen)
Det visuelle (naturopplevelsen)
Det turistmessige.
Det kulinariske og det Bakanale

Vi skulle fram til hvorfor jeg har denne interessen for «El Camino» og jeg mener at denne framstillingen, så kronglet og noen ganger så vanskelig å følge som en umerket sti den er, så burde dens forskjellige elementer kunne peke mot et felles punkt eller sted, det blir nesten som i en roman av Dan Brown eller Tom Egeland:

«El Camino de Santiago de Compostela”.
søndag 13. april 2014

Et begynnende forsøk: Hvorfor denne interessen for "El Camino"

Trening:

En gåtur, det var faktisk på torsdag, fra Hana til Lura på nøyaktig 5 km og omtrent 45 min, vel sånn greit nok. Jeg føler  fremdeles at disse GPS-kilomtrene er litt dryge, men kanskje det er formen og farten som ikke er som den var. 
Toppfart har heldigvis ikke noe med "El Camino" å gjøre. Her er det utholdenhet og vilje til å gjennomføre som teller.
De nye skoene har nå vært ute på 15 km inngåing totalt og de føles faktisk "perfekte" allerede, men jeg kjører dem et stykke til før jeg setter dem bort. Tror fremdeles at 50-100km inngåing er gunstig.


Et begynnende forsøk: Hvorfor denne interessen for "El Camino"  

Dette vil kanskje for noen føles som starten på en kjempelang digresjon som for leseren  ikke har noe i denne bloggen å gjøre, men for det første så har jeg allerede snakket om at bloggen er en slags strøm av tanker, strukturerte eller ustrukturerte. Dernest skal jeg prøve å få alle trådene samlet til slutt og la dem munne ut i en forklaring på min interesse for "El Camino".
Derfor må jeg først brette ut noe av meg selv...

Akkurat her var det bloggeren fant det nødvendig å abortere orginalutkastet og å gjennomarbeide det på nytt for heller å presentere det i ein seinere blog. 
Bloggeren følte at resten av denne sekvensen blei så lang, kronglete og uforståelig at bare han og kanskje ikke han engang ville få noe fornuft ut av det. 
Men "stay tuned", det kommer et nytt forsøk!

Språk:

Spansken må vedlikeholdes. Det må børstes litt rust. Det finnes flere måter å gjøre det på. 
Lese, se på spansk TV, se spanske filmer. 
Så nå i påsken får jeg legge Nesbø,("Sønnen"har jeg forresten lest, Lahlum og Egeland og de andre til side og se å få kommet et stykke inn i de to mursteinene av Ildefonso Falcones som jeg har med meg på hytta. De er på på mellom 600 og 700 sider hver og heter "La Catedral del Mar" (Havets Katedral) og "La Reina Descalza" ¨, (Barfotdronningen).
Den første er det på tide å få avsluttet, jeg har nemlig begynt på den flere ganger, men det er sånn med lesning som med andre ting en holder på med; det dukker stadig opp nye ting som fanger og stjeler interessen. Men nå skal det gjøres...! 
onsdag 9. april 2014

Reise - Budsjett

Reise

Nå er flybillettene utstedt, det ble tidlig morgenfly til Barcelona via Amsterdam og en noe sein retur fra Madrid, også det med KLM.
Hotellet siste natten  er også i boks. Viktig å bo sentralt slik at en greit kan komme seg ut på flyplassen neste dag. Hvorvidt det blir taxi eller "kollektivt" får vi avgjøre når vi er "på heim". Det pleier som regel å ende med taxi. 
Det eneste som nå gjenstår å organisere er tog fra Barcelona til Pamplona og tilsvarende fra Burgos til Madrid. Renfe (det spanske jernbaneselskapet) selger ikke billetter så lang tid på forhånd. Er ikke helt sikker,men jeg tror kanskje det er forhåndssalg ca 3-4 måneder før avreise. Gjelder bare å følge med på renfe.es.

BudsjettBudsjettet ja, inkludert de kjente kostnadene for transport og hotell og lagt til stipulerte kostnader for tog og taxi samt matpenger for 17 dager, så ligger foreløpig budsjett på rett under Nok 40.000 for oss to. 
Skitt, det blei jo noe dyrt er jo første tanke. Det går nok an å foreta en "saldering" på matpengeposten og å redusere på komforten på noen hoteller og kanskje redusere med Nok 5 000 totalt sett. Men så kan det det komme uforutsette ting opp underveis. En skal jo ikke drive "offentlig ressursbruk" og bruke opp alle "tildelte" midler uansett, men det er greit å ha litt å gå på. Vel, vi får se på det etterhvert. Vi har god tid til å gå gjennom de økonomiske sakene for turen, både inntekter og utgifter. Et drastisk fall i €-en vil nok lette på livreima...
Det vil nok være fullt mulig å komme gjennom dette uten å stille opp på Kvadrat og be om almisser, men kanskje å ordne et lite reisebidrag ved å skrive litt for ei avis eller blad eller noe. Bare en strøtanke som dukka opp akkurat nå, men som sikkert ikke er realiserbar,
Eller...?

Kanskje det virker litt skremmende å bruke "så mye penger", men en må alltid ta i betraktning at en vil bruke penger på mat og drikke og sånt og ellers "ødsle med pæng"  når en er hjemme også og de kostnadene må jo trekkes fra nå en skal finne ut hva turen egentlig koster oss.  Men disse reduserte kostnadene er jo på en måte en del av finansieringen så budsjett får stå som det står, foreløpig.

 Penger/Kort

I samme slengen kan jeg nevne litt om penger og kort. Jeg ville ha brukt et kredittkort som f.eks
Mastercard på hoteller og butikker hvor de har kortmaskin og alt foregår åpent,dvs at de ikke tar kortet med seg på bakrommet. 
Så ville jeg ha tatt ut litt cash til dagens bruk og bruke disse underveis på småsjapper  og mindre spisesteder.
Erfaringsmessig var det like greit å finne en minibank,selv på små steder som det er hjemme.

Oppbevar for all del penger og kort på en trygg måte og helst ikke sammen. Fordel risikoen!  

PS
På sist tur gikk det veldig bra, vi hadde ingen ubehageligheter med forsvunne penger, heller ikke hørte vi om noen som var blitt frastjålet noe, men det var en kar som hadde mistet/gjenglemt et kamera der vi satt og spiste på en uterestaurant og det var borte da han kom tilbake for å lete etter det, Det blei en del støy og en del politi ut og inn av dørene, men så dukket plutselig kameraet opp igjen.,...

Du k.... ikkje med Pilegrimene! tirsdag 8. april 2014

Om denne bloggen II og Historisk setting

Om denne bloggen II

Jeg har før nevnt at denne bloggen kan beskrives som en bevissthetsstrøm - en fragmentert sådan.
Her kommer det som jeg tenker på eller gjør for tiden og som er innen for emnet, eller iallefall er beslektet med det og kan sette det i en videre sammenheng. Det blir nødvendigvis fragmentert for det kommet til å hoppe og skvette mellom de ulike temaene.

Dette skyldes også at etter hvert som jeg går inn i kildene kan de dukke opp nye ting som belyser et tidligere beskrevet tema på en annen måte,  ja en kan kanskje til og med oppdage at det jeg skrev i første omgang rett og slett var galt.Forhåpentligvis blir det ikke så ille, men etterhvert som man trenger inn i materien så ser en ofte at "saka" har meir enn to sider (for ikke si én),

Det finnes en god del empirisk materiale om "El Camino" og beslektede emner og disse har nok litt forskjellig grad av "godhet". Begivenheter som skjedde på 800 tallet har f.eks ikke samme grad av dokumentasjon som noe av det som skjedde i går. Dette temaet har også mye med seg av legender, myter, muntlige overleveringer mm. 

Etterhvert som tiden skrider og ord blir lest og skrevet så dukker det stadig opp nye innfallsvinkler opp i hodet. I tillegg til de opprinnelige tankene om hva en slik blogg som denne skulle inneholde så kommer det fram interesse for og derfor lyst til å skrive litt om å se "El Camino" i både en historisk og sosialkulturell sammenheng.

Det skremmende er kanskje at bloggen etter hvert vil kunne komme til å behandle rubb og rake av det som ligger på veien mellom Roncesvalles og Santiago (dvs i denne omgang først og fremst til Burgos). Jeg får prøve å begrense meg, men her blir veien til mens vi går. 

Det ligger foran meg mye upløyd mark og mye som ikke er lest, så  flere kilder og sånt må jeg vente litt med å legge fram.


Historisk setting:

La oss gå ut fra at funnet av Apostelen Jakob sin grav skjedde i år 813 (noen sier 814) som "legenden" sier. Han ble altså funnet i det som i dag er byen Santiago de Compostela (SCQ) som ligger i Galicia nord om grensen i Portugal og elven Duero.

Hvordan så Spania  ut på den tiden? .Etter en tid med romere, folkevandringsfolk som Visgotere og Vandaler kom turen til "araberne" som egentlig for det meste besto av berbere.  Disse folkene som begge var muslimske og som i Spania med et fellesnavn kalles "Los Moros" (Maurerne) kom seg over Gibraltarstredet i 711. 
Faktisk kom de over allerede 709 etter å ha blitt invitert av en lokal høvding som trengte en alliert i en lokal krangel og faktisk het lederen for maurerne Tariq ibn Ziyad . Derav kommer navnet Gibraltar - جبل الطارق -Jebel al -Tariq - Tariks fjell. I 711 begynte så erobringen av den Iberiske halvøya. Det gikk ganske fort og de fortsatte innover et stykke i Frankrike hvor de ble banket og stoppet av frankerne i skaget ved Poitier 732.
Maurerne måtte rygge, men beholdt nesten heile halvøya, bortsett fra en liten stripe langs Kantabriakysten hvor en lokal høvding , Don Pelayo hadde samlet en hær med lokale folk, blant annet keltere og baskere i 718 og opprettet et kongedømme etter å ha slått maurerne i flere slag. 
Dette kongedømmet var "Reino de Asturias" - Kongedømmet Astrurias.

Slik så Spania ut i år 750.

I 791 overtok Alfonso II tronen i Asturias .i den tiden han styrte utvidet Asturias sitt område kraftig, også det etter kamper med maurerne.

Så i 813 så det slik ut:


Det kongedømmet Alfonso II styrte hadde to mektige naboer. I sør, Maurerne, som må hadde løsrevet seg fra Kalifatet i Damaskus og nå kalte seg Emiratet Córdoba og i nord Det Karolinske Keiserrike som ble styrt av ingen ringere enn Karl den Store, riktignok på siste året. Han døde 814.  
Karl den store og hans rike holdt Alfonso II seg inne med og det er registrert at han foretok seg flere reiser til ham. De hadde jo en felles fiende i Maurerne.

Maurerne hadde altså kvittet seg med Ummayadene som var herskerne i kalifatet i Damaskus og dannet sin egen stat. Militært sett var det fremdeles sterkt og Asturianerne måtte hele tiden slåss for å holde maurerne fra sitt rike. 

Det er vel historisk korrekt å si at Kongedømmet Asturias var den første "kristne"  staten på halvøya og at det spanierne kaller "La Reconquista"  - gjenerobringen begynte med opprettelsen av Kgdm Asturias.
Denne gjenerobringen er for så vidt utenfor rammen av denne bloggen, og det er også "Maurerriket" i sør, så lenge det ikke direkte påvirker det som skjedde med "El Camino". (Hvem vet?)
Det jeg likevel vil si er at "La Reconquista" er jo en såkalt ærefull del av Spansk historie, både selve "frigjøringen" av landet og den rusen dette skapte da Granada endelig falt i 1492 og kongeparet Isabel og Fernando (Los Reyes Católicos) valgte å tro på en "gal" italiener som mente å kunne finne en kjappere vei til India. Alle vet hvilke konsekvenser det hadde, konsekvenser som preger vårt liv også i dag.
Vel, det jeg skulle poengtere var at denne ærefulle frigjøringen av Spania ikke nødvendigvis førte til noe bedre liv for den vanlige kvinne og mann, snarere kanskje tvert om i mange tilfeller. Men dette altså er utenfor tema.

Nå glømte vi nesten ut Alfonso II og Santiagos grav. Tenk deg kongen der han farer rundt og slåss og jager på maurere, maurere som er motivert av lovnad om å komme høyere opp i det "immaterielle riket". Jeg kjenner ikke islam godt nok til å komme innpå det nærmere, men det sies av historikere at religionen var en sterk motivasjonsfaktor for de mauriske krigerne.  Hva har Alfonso? Jo, han har sine lokale patrioter, men det er ikke sikkert det skaper samme glød i lengden.
Så snubler denne eremitten Paio over en gammel grav under et tre på et øde sted, sier en legende. Han skal ha sett et lys og skjønner at her er det noe spesielt på gang og varsler en biskop. Denne biskopen finner ut det er Apostelen Jakobs grav og så ruller det videre. Kong Alfonso II bestemmer at det skal bygges en kirke på stedet, de første pilegrimene ankommer og så er Pilegrimsvandringen til Santiago de Compostela i gang.

Dette kom jo beleilig på den godeste Alfonso II som fikk en ny, sterk motivasjonsfaktor i hendene.På samme måte som Hellig-Olav omtrent 200 år seinere kunne oppmuntre sine krigere med " "Fram, fram, kristmenn, korsmenn, kongsmenn" (Kilde Heimskringla)" kunne Alfonso føre den Hellige Jakob opp på listen over sine støttespillere og oppvigle sine. Men det gikk enda videre. Det oppsto rykter, legender om at Den Hellige Jakob oppsto som "Santiago Matamoros"  (maurerdreperen)  og førte seierrike kamper mot maurerne i viktige slag. 

Jeg vil til slutt presisere at vinklingen med å se den historiske, politiske og forsåvidt også den kulturelle betydningen av at graven ble funnet der og da ikke nødvendigvis tar stilling til det religiøse aspektet ,ei heller til om dette virkelig var Santiagos grav. Det ene utelukker ikke det andre.
søndag 6. april 2014

Trening/Inngåing av sko - Klima og Vær

Trening/Inngåing av sko:

Mange dager siden sist trening, men i dag ble det iallefall 13 km på under to timer. Samme tur som 23, mars , men GPS-en viste nå at jeg hadde gått 190m kortere!  Kanskje det skyldes at jeg hadde tatt flere innersvinger, eller at jorden er blitt litt mindre eller rett og slett at GPS-kilometrene varierer noe. Vel, vi får se neste gang.  Forøvrig er jeg litt usikker på hva ratioen GPS km/oppmålt km er, men jeg har en mistanke om at du ikke blir snytt på kilometeren av GPSen. De føles som dryge. 
Turen gjennom Sandvedparken og nordenden av Stokkelandsvannet minner  om de stiene/veiene vi går på i Spania.
Dette var første tur med de nye skoene. De fungerte utmerket, ingen gnagsår eller lesjoner. Føttene er helt fine. Da gjenstår de bare å gå noen flere mil, smøre og impregnere og sette dem i monter til vi skal reise. Nei, ikke akkurat monter, men når de er inngått får jeg heller bruke noen andre sko til vanlig og bare bruke disse innimellom.

Ellers en liten observasjon, vi kan vel kalle den sosialantropologisk, siden den nok kan sies å være deltakende, da jeg vanket i samme miljøet:  På nevnte strekning av det mange som trillet barnevogner og det var utelukkende menn som trillet! 


Klima og Vær:

Jeg har kikket på "Yr" og funnet temperatur og nedbør for de forskjellige endrepunktene på hver etappe og funnet følgende opplysninger fra i fjor:

Etappe 1 - 3       

September    Normal    18        Høy   24,4  Lav 11,7    Regndager:  6
Oktober       Normal     13,6     Høy   18,7  Lav   8,4    Regndager  8

Etappe 4 - 8
September    Normal    19,1     Høy   25,4  Lav 12,7    Regndager:  4
Oktober       Normal     14,1    Høy   19,3   Lav   8,9    Regndager   6

Etappe 9 - 11
September    Normal    15.7     Høy   22,9  Lav  8.5     Regndager:  5
Oktober       Normal     10,9     Høy   16,5 Lav   5,3    Regndager   8

Typisk meg så begynte jeg å vekte disse opplysningene, men droppet det da det blei reint for mye tall, men det jeg fant ut av det var at temperaturene synker i gjennomsnitt 0,2 pr dag ut fra månedsnittet. Vi kan vel bruke 15.  i hver måned som "bench-mark"  og regne ut fra det. 
Vi skal jo reise i slutten av september så våre tall ligger nok i snitt noe nærmere oktobertallene enn september.

Hva skal vi si til dette? Tja, jeg tror variasjonene kan bli store. I 2012 hadde vi godt over 30 flere dager, det var jo 14 dager før, lengre vest og kanskje noe lavere, men varmt kan det fremdeles bli. Regne vil det nok også. På forrige vandring tror jeg vi hadde en kveld med regn - styrtregn - .men da var vi kommet i hus!
Pakking og utstyr kommer jeg tilbake til, men alt nå kan vi vel legge et lett regnsett og litt varme klær i sekken. Shortsen, den går vi i, selvfølgelig. :)lørdag 5. april 2014

Om denne bloggen

Om denne bloggen:

Etter det jeg har forstått er forskjellen på en hjemmeside og en blogg den at en hjemmeside skal/bør være en strukturert og gjerne ferdig framstilling av et eller flere emner ordnet slik at en lett kan manøvrere seg fram og tilbake mellom undersider og emner, En blogg derimot er for det meste en fra dag til dag framstilling av tanker,idéer, gleder,bekymringer,drømmer, meninger og daglige gjøremål osv. 
Denne bloggen vil iallefall framstå på den måten.  Det vil bli en slags  oppkappet "Stream of consciousnes"  hvor jeg skriver om saker og ting jeg eller vi gjør eller tenker på i forbindelse med den forestående vandringen. Selve framstillingen vil da måtte komme hulter til bulter, der termaene kommer både splittet og blandet fra innlegg til innlegg. 
Når jeg omtaler diverse temaer av historisk, samfunnsmessig, kulturell eller religiøs art vil nok mitt eget syn på disse sakene tyte fram noen ganger, men jeg har ikke til hensikt å fremme et spesielt budskap i denne omgang. I utgangspunktet håper jeg at bloggen kan være leselig og interessant uansett hvilket syn leseren har i religiøse, politiske eller samunnsmessige saker og også hvilken årsak han selv har for å ville gjennomføre en slik vandring.
Det som står ovenfor vil også forklare hvorfor dette avsnittet kommer nå og ikke som innledning av bloggen.

Det kan også være at designet og utformingen blir utsatt for noen eksperimenter inntil jeg selv finner et format jeg syns er optimalt for framstillingen.


Sko: 

I dag gikk vi til innkjøp av sko til vandringen. Som tidligere nevnt er det viktig å gå disse passelig inn. De må ikke være for nye, men heller ikke utslitt, så det var nok i passelig tid vi fikk gjort det.

Viktigste krav til gode "Caminosko" er at de er vanntette, lette og har god støtte og demping.  Vi endte opp med Gore-tex sko med det imponerende navnet "XA3D ultra 2 - Adventure Trail" fra et kjent sportskomerke. Jeg har selv slitt ut noen ex av disse så jeg vet at de er svært gode til formålet.  Jeg kan legge til at det er mye veier og gangstier i grus, noe asfalt og svært lite knudrete fjellstier vi er vant med fra våre  egne turområder.


Dette er sko av samme type slik de så ut etter avsluttet vandring i Santiago september 2012.


Mitt problem er at jeg er godt i utkanten av normalen når det gjelder skostørrelse og at jeg ofte har måttet jage rundt i heile distriktet etter riktig nummer. Jeg har påtruffet min størrelse både på Bryne og Husnes(Kvinnherad). Det er vel nå slik at jeg neste gang bør kjøpe to par når jeg først finner noe jeg kan bruke. Vel, faktisk fikk jeg tak i et par 46,67 hos en butikk i Sandnes så nå er det velstand! De koster NOK 1600, men her nytter det ikke å knipe inn på de investeringene!

Ingeleiv sitt problem er av en annen art, men nå har hun fått seg spesiallagede innleggsåler som justerer opp føttenes særegenheter og skeivheter. Fly:

Flybillettene er bestilt, men ikke utstedt enda. Vi kunne nok ha spart inn et par tusen totalt sett, men tidspunkt og transfertid var viktige momenter. Det er f.eks ikke noe særlig å ta et morgenfly fra Madrid kl 0700. Jeg tør ikke tenke på når vi måtte stå opp da. fredag 4. april 2014

Jakob, Apostelen

   Vi skal ikke på nåværende tidspunkt dra noen definisjoner eller konklusjoner om hva "El Camino" er. Dette i tillegg til årsakene til at folk velger å gå "Veien" skal vi gå gjennom i sin helhet i et seinere innlegg, men vi kan ikke komme utenom han som startet det hele, nemlig apostelen Jakob (d.e.):

"L'Ultima Cena"  av Leonardo da Vinci 

På dette berømte bildet - veggmaleriet som på norsk ofte blir kalt "Nattverden" - av Leonardo da Vinci finner vi apostelen Jakob som nummer to fra høyre for Jesus. Det er altså han med langt hår og skjegg . Det fantes to Jakober i Jesus sitt følge, men vår mann ble kalt "den eldre".
Det finnes flere spanske varianter av navnet;
JacoboJacobYagoIagoJaimeTiago og Diego i vår forbindelse er det "Tiago" som brukes og som de helligheter apostlene var, så settes det på spansk et San eller Santo (Hellig) foran navnet. På den måten blir det San Tiago , vanligvis sammentrukket til Santiago, som som altså på norsk blir til "Helligjakob.".Santiagos virke som apostel og forkynner skal finnes i Apostelens Gjerninger så det hopper vi over, men vi skal her i det følgende fortelle litt om mytene, legendene og starten på pilegrimsvandringen.
Legenden sier at hans ble halshugget i Jerusalem etter ha jobbet som misjonær i Spania i mange år. Han ble også gjort til Santo Patrón - sjefshelgen - eller skytshelgen som vi ofte kaller det, for Spania. Liket ble derfor brakt til Galicia i båt og begravet der, men graven ble tømt i det 3. århundre pga forfølgelser.  Ifølge legenden skal levningene blitt gjenoppdaget av en eremitt i 812 etter å ha sett en stjerne over en mark, hvorav navnet Compostela.( Av Latin: Campus Stellae/Spansk: Campo de la Estrella). Det ble bygget en kirke på stedet og folk begynte å valfarte dit. Alt mens pilegrimsstrømmen økte ble denne kirken ble erstattet av en nyere og av en katedral i romansk stil i 1128. Denne er blitt utvidet og ombygd i flere omganger fram til ca 1750 og har elementer av både gotisk. barokk og andre byggestiler. Jeg skal også se litt nærmere på dette seinere, men her bare nøye meg å si at både oppdagelsen av det de mente var Santiagos grav og oppføringen av kirken og den økende pilegrimsvandring spilte både en kulturell og ikke  minst politisk rolle i datidens turbulente Europa.tirsdag 1. april 2014

Språk

Trening:

I går kveld gikk Ingeleiv (kona), Hilde (datter) og jeg opp til Dalsnuten (Sandnes). Det blei en tur på ca. en time i brukbart tempo. Terrenget er kun i liten grad lik det en kan forvente å møte i Spania, men turveien ned fra Revholsvatnet ligner faktisk på grusveiene på caminoen.

Språk:

I regionen Navarra som er den regionen vi starter vandringen har ca 11% baskisk som morsmål, i de nordligste delene av regionen, det som regnes som "Baskerland" er det ca 60% som bruker baskisk som hovedspråk. Dette er et såkalt "isolert" språk som ikke ligner eller er i slekt med noen andre kjente språk verken i Europa eller resten av verden. Dette er gjenstand for interesse fra mange lingvister som til stadighet jobber for å finne slektskap mellom forskjellige språk og også mellom språkfamilier. For slike forskere er et isolert språk nesten en fornærmelse. De har kommet fram hypoteser om slektskap til f.eks kaukasiske språk, men ingen slike har til nå vunnet almen anerkjennelse blant språkforskerne.

Baskisk er som sagt ulikt andre språk vi behersker eller har litt peiling på, både i vokabular, grammatikk og syntaks, måten de setter sammen ord til meningsfylte uttrykk på. Jeg har faktisk kjøpt ei bok om språket, men det er stort seg bare for  å se hvordan det er "skrudd sammen". Dessuten er det jo alltid kjekt å kunne forstå et skilt eller to.

Men, altså alle folka der oppe i Navarra skjønner Kastiljansk (vanlig spansk). Det er mange pilegrimer og andre som klarer seg bra på sitt Spaniaopphold uten å kjenne til spansk i det hele tatt, men jeg mener vi har hatt store fordeler og bedre opplevelser av at jeg har kunnet språket. Vår erfaring er at mange av lokalbefolkningen ikke behersker engelsk så bra som en kanskje skulle tro. Joda du møter folk, særlig yngre som er veldig flinke, men det er lengre mellom dem enn i noen andre land vi har besøkt og også i forhold til det man opplever på "Sydenturstedene" langs kysten av Spania.

Som sagt det er nok en fordel å ha et visst minimumskjennskap til spansk, vite forskjell på øll,vin,brød, kjøtt og fisk og sånt, men om du ikke har det ,skal det ikke skremme deg fra å gå "El Camino"!